SDH TŘEBČÍN

Sbor dobrovolných hasičů v Třebčíně byl založen na první ustavující schůzi 8.září 1927,kterou svolal tehdejší starosta Florián Přikryl v prostorách hostince pana Františka Grecmana a v té době spadal nejspíše pod hasičskou  župu v Prostějov.Na schůzi se sešli všichni do té doby případní členové sboru a hlasováním z nich byli vybráni členové prvního prozatimního výboru. 

+

Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské
pomoci v neštěstí.
2. Jsili
hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemášli
dobré vůle,
nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a
dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsili
činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od
Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsili
vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v
pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno
vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké
neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Mášli
na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným
způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.
10.Jsili
členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým
hasičským dobrovolníkem.