8- POŽÁR,

31.07.2015 14:44


DOPRAVNI PROSTREDKY, I.st.Prostejov, Slatinky, Slatinky, smer Kaple, Na poli se dymi z pole, v blizkosti dtoji kombajn, od Slatinek na Kapli vlevo